Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Podmienky použitia

Potenciálny klient v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail (ďalej len „OÚ“) budú v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a s ustanovením § 10 ods.2 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúvané prevádzkovateľom: Alphie, s.r.o., so sídlom Uhliny 666/17, 027 12 Liesek, IČO: 53 040 015, a to aj bez jeho výslovného súhlasu. Potenciálny klient poskytuje OÚ na dobu 1 kalendárneho roka, a to v prípade, ak napokon nedôjde k finančnému sprostredkovaniu, inak sa táto doba spravuje zákonom č. 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Potenciálny klient vyhlasuje, že bol riadne poučený o svojich právach dotknutej osoby, a to ešte pred poskytnutím OU prevádzkovateľovi.

 • Potenciálny klient v zmysle ustanovenia
 • Práva dotknutej osoby
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 • Potenciálny klient v zmysle ustanovenia
 • nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa

Potenciálny klient v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail (ďalej len „OÚ“) budú v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a s ustanovením § 10 ods.2 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúvané prevádzkovateľom: Alphie, s.r.o., so sídlom Uhliny 666/17, 027 12 Liesek, IČO: 53 040 015, a to aj bez jeho výslovného súhlasu. Potenciálny klient poskytuje OÚ na dobu 1 kalendárneho roka, a to v prípade, ak napokon nedôjde k finančnému sprostredkovaniu, inak sa táto doba spravuje zákonom č. 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Potenciálny klient vyhlasuje, že bol riadne poučený o svojich právach dotknutej osoby, a to ešte pred poskytnutím OU prevádzkovateľovi.

Práva dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
  3. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 2)
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.3)

Poznámky

 1. § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 2. § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 3. § 116 Občianskeho zákonníka.